Preskočiť navigáciu

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

§28 zákona 448/2008

 1. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 448/2008 a jej rodine.
 2. V rámci nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu sa
  1. poskytuje
   1. sociálne poradenstvo,
   2. sociálna rehabilitácia,
   3. preventívna aktivita,
  2. zabezpečuje
   1. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
   2. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,
   3. záujmová činnosť.
 3. Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
Mesto Partizánske
určitý čas | terénna
obec: Partizánske
 
Mesto Partizánske, Generála Svobodu 906
určitý čas | ambulantná
Centrum voľného času Relax, Generála Svobodu 906/53, 95801 Partizánske
 
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o.
neurčitý čas | terénna
okres: Prievidza
 
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o., Ciglianska cesta 2643
neurčitý čas | ambulantná
SPOKOJNOSŤ- centrum sociálnych služieb, n. o., Ciglianska cesta 2643/8E, 97101 Prievidza
 
SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o., Ulica J. Jesenského 449
neurčitý čas | ambulantná
SPOKOJNOSŤ -centrum sociálnych služieb, n. o., Ulica J. Jesenského 449/3, 97101 Prievidza