Preskočiť navigáciu

Mesto Prievidza

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods.1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:21.12.2009
Miesto poskytovania: obec: Prievidza
Telefón:

+421 465179404

Email:

emilia.cavojska@prievidza.sk

Web:http://www.prievidza.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Emília Čavojská
Poskytovateľ: Mesto Prievidza
Námestie slobody  5/14
97101  Prievidza
IČO: 00318442