Preskočiť navigáciu

Obec Bolešov

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:29.12.2009
Miesto poskytovania: obec: Bolešov
Telefón:

+421 424455568

Email:

marta.miklovicova@ilava.sk

Web:http://www.bolesov.eu
Zodpovední zástupcoviaIng. Martin Rác
Poskytovateľ: Obec Bolešov
78
01853  Bolešov
IČO: 00317080