Preskočiť navigáciu

Obec Trenčianska Turná

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:3.11.2010
Miesto poskytovania: obec: Trenčianska Turná
Telefón:

+421 326585205

Email:

starosta@trencianskaturna.sk

Web:http://www.trencianskaturna.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Anna Ježíková
Poskytovateľ: Obec Trenčianska Turná
86
91321  Trenčianska Turná
IČO: 00312053