Preskočiť navigáciu

Obec Trenčianske Jastrabie

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:26.8.2010
Miesto poskytovania: obec: Trenčianske Jastrabie
Telefón:

+421 326595232

Email:

starosta@trencianskejastrabie.sk

Web:http://www.trencianskejastrabie.sk
Zodpovední zástupcoviaMária Reháková
Poskytovateľ: Obec Trenčianske Jastrabie
102
91322  Trenčianske Jastrabie
IČO: 00312070