Preskočiť navigáciu

StarDOS n.o.

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:15.5.2012
Miesto poskytovania: Trenčiansky kraj
Mobil:

+421 904911120

Email:

info@stardos.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Viera Skopalová
Poskytovateľ: StarDOS n.o.
L. Novomeského  2688/2
91108  Trenčín
IČO: 37923099