Preskočiť navigáciu

Mesto Partizánske

Druh sociálnej služby: Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností (§ 12 ods. 1 písm. e) bod 2 a § 55 zákona č. 448/2008 z.z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§55 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - opatrovník, fyzická osoba, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a fyzická osoba, ktorá si sama nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy
Deň začatia poskytovania:1.1.2010
Miesto poskytovania: obec: Partizánske
Telefón:

+421 385363016

Email:

ludmila.fremalova@partizanske.sk

Web:http://www.partizanske.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Ľudmila Frémalová
Poskytovateľ: Mesto Partizánske
IČO: 00310905