Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne, Medňanská 80

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 39 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - pre f. o. odkázanú na pomoc inej f. o., jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie
Kapacita:36 osôb
Deň začatia poskytovania:2.12.2013
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb -- Lednické Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne
Mobil:

+421 901918573

Email:

janka.jezova@csslednicke.sk, info@csslednicke.sk

Telefón:

+421 424693425

Web:http://www.csslednicke.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Helena Slabá
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská  80/10
02061  Lednické Rovne
IČO: 00630250

Evidencia žiadateľov - poradovník

CSS - Lednické Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne
K:36 V:1 Ž:8
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma