Preskočiť navigáciu

Drahuška a my...

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 39 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - týždenná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa
Kapacita:2 osoby
Deň začatia poskytovania:11.11.2010
Miesto poskytovania:Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, 828, 91616 Krajné
Mobil:

+421 323219932

Email:

drahuskovo@drahuskovo.sk

Web:http://www.drahuskovo.sk
Zodpovední zástupcoviaMUDr. Jozef Šóth, CSc.
Poskytovateľ: Drahuška a my...
Košická  5590/56
82108  Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 30801168