Preskočiť navigáciu

Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia, Prejtská 131

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 39 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa
Kapacita:69 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2013
Miesto poskytovania:Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Prejtská 131/152, 01841 Dubnica nad Váhom
Mobil:

+421 905473195

Email:

riaditel@dubina.org

Zodpovední zástupcoviaMgr. Viera Kňažeková
Poskytovateľ: Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia
Pod hájom  1291/119
01841  Dubnica nad Váhom
IČO: 00632333