Preskočiť navigáciu

Domov na polceste

§27 zákona 448/2008

 1. V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i) zákona 448/2008, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.
 2. V domove na polceste sa
  1. poskytuje
   1. ubytovanie na určitý čas,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
  3. utvárajú podmienky na
   1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
   2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,
   3. upratovanie,
   4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
   5. záujmovú činnosť.
 3. Sociálnu službu v domove na polceste nemožno poskytovať v priestoroch alebo v areáli detského domova.
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, P.O.Hviezdoslava 720
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, P.O.Hviezdoslava 720/56, 01001 Žilina
 
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., Gymnaziálna 162
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov na polceste, Gymnaziálna 162/4, 03843 Kláštor pod Znievom