Preskočiť navigáciu

Sociálne služby v Žilinskom samosprávnom kraji

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na

  • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
  • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
  • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
  • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
  • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Poznáme viacero druhov sociálnych služieb, ktoré môžu byť poskytované rôznou formou a v rôznom rozsahu. Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby sa v konkrétnom prípade určia podľa nepriaznivej sociálnej situácie a v niektorých prípadoch aj podľa stupňa odkázanosti osoby na pomoc inej osoby (ide o prípady poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach určených osobám odkázaným na pomoc iných a dôchodcom a o opatrovateľskú službu).

Sociálna služba sa môže poskytovať ambulantnou, terénnou, pobytovou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa osoba zdržiava.

Zoznam sociálnych služieb poskytovaných v ŽSK

Denné centrum
Denný stacionár
Domov na polceste
Domov sociálnych služieb
Integračné centrum
Jedáleň
Komunitné centrum
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Nízkoprahové denné centrum
Nocľaháreň
Odľahčovacia služba
Opatrovateľská služba
Podpora samostatného bývania
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúľaďovania rodinného života a pracovného života (do 28.2.2017)
Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
Požičiavanie pomôcok
Práčovňa
Prepravná služba
Rehabilitačné stredisko
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - detská skupina
Služba včasnej intervencie
Sociálna rehabilitácia
Sociálne poradenstvo - špecializované
Sociálne poradenstvo - základné
Špecializované zariadenie
Sprievodcovská služba a predčitateľská služba
Sprostredkovanie osobnej asistencie
Sprostredkovanie tlmočníckej služby
Stredisko osobnej hygieny
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Tlmočnícka služba
Útulok
Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
Zariadenie núdzového bývania
Zariadenie opatrovateľskej služby
Zariadenie podporovaného bývania
Zariadenie pre seniorov
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa