Preskočiť navigáciu

Sprostredkovanie tlmočníckej služby

§45 zákona 448/2008

 1. Sprostredkovanie tlmočníckej služby je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje tlmočnícka služba podľa §44 zákona č. 448/2008, pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy fyzických osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na komunikáciu prostredníctvom tlmočenia, tlmočníkov a záujemcov o vykonávanie tejto sociálnej služby, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a školení fyzických osôb so zdravotným postihnutím a tlmočníkov.
 2. Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä
  1. príprava návrhov zmlúv o poskytovaní tlmočníckej služby medzi fyzickou osobou so zdravotným postihnutím a poskytovateľom tlmočníckej služby,
  2. vyhľadávanie tlmočníkov, sprostredkovanie stretnutia fyzickej osoby so zdravotným postihnutím s tlmočníkom,
  3. pomoc pri spracúvaní výkazov tlmočníckej služby,
  4. riešenie konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou so zdravotným postihnutím a tlmočníkom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní tlmočníckej služby,
  5. zabezpečenie náhradného tlmočníka, ak tlmočník z vážnych dôvodov nemôže tlmočiť,
  6. sprostredkovanie vzdelávania fyzických osôb so zdravotným postihnutím a tlmočníkov.
 3. Sprostredkovanie tlmočníckej služby môže vykonávať poskytovateľ sociálnej služby aj prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby zriadenej na tento účel.
Asociácia Nepočujúcich Slovenska
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Kálov 357
neurčitý čas | ambulantná
Kálov 357/17, 01001 Žilina