Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Sociálna pomoc

Sociálne služby v Žilinskom samosprávnom kraji (743) Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života (12) | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (24) | Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (4) | Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností (4) | odľahčovacia služba | Sprostredkovanie tlmočníckej služby | Sprostredkovanie osobnej asistencie | Sprievodcovská a predčitateľská služba | Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti | Integračné centrum | Podpora samostatného bývania (3) | Rehabilitačné stredisko (1) | Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (9) | Jedáleň (53) | Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií (2) | Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (2) | Denné centrum (29) | Tlmočnícka služba (2) | Domov na polceste (2) | Práčovňa (2) | Domov sociálnych služieb (76) | Nízkoprahové denné centrum (4) | Stredisko osobnej hygieny (6) | Požičiavanie pomôcok (7) | Nocľaháreň (6) | Prepravná služba (12) | Denný stacionár (11) | Zariadenie opatrovateľskej služby (13) | Terénna sociálna služba krízovej intervencie (9) | Špecializované zariadenie (47) | Služba včasnej intervencie (15) | Sociálne poradenstvo - základné (17) | Komunitné centrum (23) | Zariadenie pre seniorov (71) | Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúľaďovania rodinného života a pracovného života (do 28.2.2017) (1) | Sociálne poradenstvo - špecializované (15) | Útulok (15) | Zariadenie núdzového bývania (7) | Zariadenie podporovaného bývania (5) | Opatrovateľská služba (234)