Preskočiť navigáciu

Sociálna pomoc

Sociálne služby v Žilinskom samosprávnom kraji (775) Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa | Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností | odľahčovacia služba | Sprostredkovanie tlmočníckej služby | Sprostredkovanie osobnej asistencie | Sprievodcovská služba a predčitateľská služba | Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti | Integračné centrum | Podpora samostatného bývania | Rehabilitačné stredisko | Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu | Jedáleň | Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií | Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci | Denné centrum | Tlmočnícka služba | Domov na polceste | Práčovňa | Domov sociálnych služieb | Nízkoprahové denné centrum | Stredisko osobnej hygieny | Nocľaháreň | Požičiavanie pomôcok | Prepravná služba | Denný stacionár | Zariadenie opatrovateľskej služby | Terénna sociálna služba krízovej intervencie | Špecializované zariadenie | Služba včasnej intervencie | Sociálne poradenstvo - základné | Komunitné centrum | Zariadenie pre seniorov | Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúľaďovania rodinného života a pracovného života (do 28.2.2017) | Sociálne poradenstvo - špecializované | Útulok | Zariadenie núdzového bývania | Zariadenie podporovaného bývania | Opatrovateľská služba