Preskočiť navigáciu

Zariadenie núdzového bývania

§29 zákona 448/2008

 1. V zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. g) zákona č. 448/2008
  1. poskytuje
   1. ubytovanie na určitý čas,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  2. utvárajú podmienky na
   1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
   2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
   3. upratovanie,
   4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
   5. záujmovú činnosť.
 2. Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. g), zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. To platí aj vtedy, ak fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. g) požiada zariadenie núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.
 3. Ak je to vhodné a účelné, sociálnu službu v zariadení núdzového bývania možno poskytovať aj oddelene len pre niektorú vybranú cieľovú skupinu z fyzických osôb uvedených v §2 ods. 2 písm. g).
 4. Zariadenie núdzového bývania môže poskytovať sociálne poradenstvo aj fyzickej osobe, ktorá spôsobila nepriaznivú sociálnu situáciu podľa §2 ods. 2 písm. g). Sociálne poradenstvo podľa prvej vety nemožno poskytovať v objekte zariadenia, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. g).
ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Kostolná 658
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov Gianny B. Molla, Kostolná 658/60, 01501 Rajec
 
BRIEŽDENIE, Gymnaziálna 375
určitý čas | pobytová - ročná
Centrum POKOJ, Gymnaziálna 375/2A, 03843 Kláštor pod Znievom
 
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Palúčanská 25
určitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb ANIMA, Palúčanská 25, 03101 Liptovský Mikuláš
 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Gazdova 484
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Gazdova 484/26, 01001 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 01001 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ, Záskalická 907
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ, Záskalická 907/7, 02601 Dolný Kubín
 
Mesto Martin, Záturčianska 1806
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie núdzového bývania, Záturčianska 1806/4, 03601 Martin
 
Spišská katolícka charita, Kostolná 850
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu, Kostolná 850/2, 02944 Rabča