Preskočiť navigáciu

Sprostredkovanie osobnej asistencie

§46 zákona 448/2008

  1. Sprostredkovanie osobnej asistencie je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy užívateľov osobnej asistencie, vedenie databázy osobných asistentov a záujemcov o vykonávanie osobnej asistencie, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a vzdelávanie užívateľov osobnej asistencie a osobných asistentov a pomoc pri riešení konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o výkone osobnej asistencie.
  2. Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä
    1. príprava návrhov zmlúv o výkone osobnej asistencie medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom,
    2. pomoc pri spracúvaní výkazov odpracovaných hodín osobným asistentom,
    3. vyplácanie odmien osobným asistentom podľa osobitného predpisu.
  3. Sprostredkovanie osobnej asistencie môže vykonávať poskytovateľ sociálnej služby aj prostredníctvom agentúry osobnej asistencie zriadenej na tento účel.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
neurčitý čas | ambulantná
obec: Žilina
okres: Žilina
Žilinský kraj