Preskočiť navigáciu

Zariadenie podporovaného bývania

§34 zákona 448/2008

 1. V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
 2. Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v prvom odseku pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008.
 3. Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.
 4. V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu
  1. poskytuje
   1. ubytovanie,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  2. utvárajú podmienky na
   1. prípravu stravy,
   2. upratovanie,
   3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  3. vykonáva sociálna rehabilitácia.
 5. Sociálna služba v zariadení podporovaného bývania sa poskytuje v bytovej budove najviac pre
  • šesť prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej jednotke a
  • dvanásť prijímateľov sociálnej služby vo viacerých bytových jednotkách so spoločným hlavným vstupom k týmto bytovým jednotkám z verejnej komunikácie.
Agentúra podporných služieb, n. o., Predmestská 1717
neurčitý čas | pobytová - ročná
Agentúra podporných služieb n. o., Predmestská 1717/24, 01001 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, P.O.Hviezdoslava 720
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, P.O.Hviezdoslava 720/56, 01001 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 01001 Žilina
 
Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie
 
Domov sociálnych služieb Méta, Pod Kanálom 46
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb Méta, Pod Kanálom 46/5, 03861 Lipovec