Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296

Druh sociálnej služby: Zariadenie podporovaného bývania
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej
Kapacita:6 osôb
Deň začatia poskytovania:2.1.2013
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie
Telefón:

+421 4159893222

Email:

cssturie@vuczilina.sk

cssturie.bohdalova@vuczilina.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Renáta Pagáčová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb TAU
Turie  296
01312  Turie
IČO: 00647683

Evidencia žiadateľov - poradovník

Centrum sociálnych služieb TAU, Centrum sociálnych služieb TAU, Turie 296, 01312 Turie
K:6 V:0 Ž:1
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma