Preskočiť navigáciu

Nízkoprahové denné centrum

§24b zákona 448/2008

V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), h) a i) počas dňa

  1. poskytuje
    1. sociálne poradenstvo,
    2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  2. utvárajú podmienky na
    1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
    2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Diecézna charita Žilina, Bratislavská 423
určitý čas | ambulantná
Dom charity sv. Vincenta, Bratislavská 423/27, 01001 Žilina
 
Diecézna charita Žilina, Kollárova 4275
neurčitý čas | ambulantná
Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 4275/24, 03601 Martin
 
Diecézna charita Žilina, Kukučínova 1987
neurčitý čas | ambulantná
Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 02201 Čadca
 
Mesto Martin, Na Kameni 6149
neurčitý čas | ambulantná
Nízkoprahové denné centrum, Na Kameni 6149/2, 03601 Martin