Preskočiť navigáciu

Tlmočnícka služba

§44 zákona 448/2008

 1. Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie podľa odseku 3.
 2. Tlmočníckou službou sa poskytuje tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie.
 3. Fyzická osoba je odkázaná na
  1. tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je posunková reč,
  2. artikulačné tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých najmä posunkovú reč, posunkovanú slovenčinu, alebo
  3. taktilné tlmočenie, ak je hluchoslepá a má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ktoré pre komunikáciu so spoločnosťou vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný na stupeň straty sluchu a stupeň straty zraku.
 4. Fyzickej osobe podľa odseku 3 písm. a) a b) možno tlmočnícku službu poskytnúť aj formou online tlmočenia alebo simultánneho prepisu hovorenej reči.
 5. Fyzická osoba preukazuje zdravotné postihnutie uvedené v odseku 3 potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
Centrum bezbariérovej komunikácie
neurčitý čas | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)
 
Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina
neurčitý čas | iná forma (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií)
 
Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, Kálov 357
neurčitý čas | ambulantná
Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, Kálov 357/17, 01001 Žilina