Preskočiť navigáciu

Prepravná služba

§42 zákona 448/2008

  1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
  2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa odseku 1 sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.
  3. Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
Centrum sociálnych služieb ANIMA
neurčitý čas | terénna
obec: Liptovský Mikuláš
 
Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
neurčitý čas | terénna
okres: Martin, Turčianske Teplice
 
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
neurčitý čas | terénna
obec: Novoť
 
Centrum sociálnych služieb TAU
neurčitý čas | terénna
okres: Žilina
 
Diecézna charita Žilina
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
MEDIK - M, n. o.
neurčitý čas | terénna
obec: Martin, Turčianske Teplice
 
Mesto Dolný Kubín
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Mesto Martin
neurčitý čas | terénna
obec: Martin
 
Mesto Turzovka
neurčitý čas | terénna
obec: Turzovka
 
Mesto Žilina
neurčitý čas | terénna
obec: Žilina
 
Obec Makov
neurčitý čas | terénna
obec: Makov
 
SAMARITÁN, n. o.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš
neurčitý čas | terénna
okres: Ružomberok, Liptovský Mikuláš
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj
 
Spišská katolícka charita
neurčitý čas | terénna
okres: Námestovo
 
ZSS Nestor o. z.
neurčitý čas | terénna
Žilinský kraj