Preskočiť navigáciu

Diecézna charita Žilina

Druh sociálnej služby: Prepravná služba
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:1.5.2014
Miesto poskytovania: Žilinský kraj
Telefón:

+421 417231234

+421 417244795

Email:

charitaza@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Žídeková
Poskytovateľ: Diecézna charita Žilina
IČO: 42065895