Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA

Druh sociálnej služby: Prepravná služba
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:1.5.2016
Miesto poskytovania: obec: Novoť
Telefón:

+421 435590117

Email:

katarina.kuchtakova@vuczilina.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Katarína Kuchťáková
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb STUDIENKA
Novoť  976
02955  Novoť
IČO: 00632830