Preskočiť navigáciu

Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina

Druh sociálnej služby: Prepravná služba
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§42 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Deň začatia poskytovania:1.4.2020
Miesto poskytovania: Žilinský kraj
Telefón:

+421 417233225

Email:

zilina@redcross.sk

Zodpovední zástupcoviaPhDr. Martin Brňak, PhD.
Poskytovateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina
Moyzesova  959/38
01001  Žilina
IČO: 00416169