Preskočiť navigáciu

Sprievodcovská služba a predčitateľská služba

§43 zákona 448/2008

  1. Sprievodcovská služba a predčitateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a fyzickej osobe s mentálnym postihnutím.
  2. Sprievodcovskou službou sa poskytuje sprievod na základné sociálne aktivity uvedené prílohe č. 4 časti III písm. a) zákona č. 448/2008. Predčitateľskou službou sa poskytuje predčítavanie podľa prílohy č. 4 časti III písm. b) zákona č. 448/2008.
  3. Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
  4. Sprievodcovskú službu a predčitateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
    1. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
    2. ktorej sa v rámci opatrovateľskej služby poskytuje sprievod a predčítanie podľa prílohy č. 4 časti III písm. a) a b) zákona č. 448/2008.