Preskočiť navigáciu

Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti

§32 zákona 448/2008

 1. V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.
 2. V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa
  1. poskytujú
   1. bežné úkony starostlivosti o deti,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. ubytovanie na určitý čas,
   4. stravovanie,
   5. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
   6. pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
   7. výchova,
  2. zabezpečuje záujmová činnosť.
 3. Za vážne dôvody podľa odseku 1 sa považujú dôvody uvedené v § 31 ods. 3 zákona 448/2008 a vzatie do väzby alebo nástup do výkonu trestu odňatia slobody.