Preskočiť navigáciu

Prírodné liečebné kúpele, Ľ. Štúra, Trenčianske Teplice, (Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.)

Druh zariadenia: prírodné liečebné kúpele prírodné liečebné kúpele
Identifikátor: 53-34129316-A0001
Miesto prevádzkovania:
Ľ. Štúra  334/9
91451  Trenčianske Teplice
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T. G. Masaryka  582/21
91451  Trenčianske Teplice
IČO: 34129316

Indikačné zameranie

ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť
I. Onkologické choroby
I/1 Onkologické choroby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie) bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.
III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
III/1 Zdĺhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenia pažeráka.
III/2 Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie.
III/3 Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 12 mesiacov po operácii.
III/5 Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacov po operácii.
III/7 Chronické ochorenie žlčníka s litáziou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom.
III/8 Stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom.
III/9 Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečeňovej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia.
III/10 Chronické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene, bez známok portálnej hypertenzie – Child I.
III/11 Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s ústavnou liečbou.
III/12 Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami.
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
IV/1 Diabetes mellitus – do 6 mesiacov po jeho zistení. Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie.
IV/2 Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a makro- angiopatie, neuropatie).
IV/3 Hyperlipoproteinémia II. až V. typu s komplikáciami.
IV/4 Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxilózu do 12 mesiacov po operácii.
VI. Nervové choroby
VI/1 Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia.
VI/2 Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde.
VI/3 Polyneuropatie s paretickými prejavmi.
VI/4 Zápalové ochorenia centrálneho nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spasticko-paretické prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia.
VI/5 Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po doznení akútneho štádia do 12 mesiacov od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie.
VI/6 Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia do 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy.
VI/7 Stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti s prejavmi obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.
VI/8 Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy.
VI/9 Nervovosvalové degeneratívne choroby.
VI/10 Syringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená.
VI/11 Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady ďalšieho zlepšenia funkcie.
VI/12 Parkinsonova choroba. Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií.
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
VII/1 Reumatoidná artritída rtg štádium I. a II., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené.
VII/2 Reumatoidná artritída rtg štádium III. a IV., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.
VII/3 Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené.
VII/4 Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.
VII/5 Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii.
VII/6 Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené.
VII/7 Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená.
VII/8 Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách.
VII/9 Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený.
VII/10 Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.
X. Kožné choroby:
X/3 Psoriáza, parapsoriáza – veľkoložisková forma.
X/4 Generalizovaná alebo artropatická psoriáza.
X/5 Chronické dermatózy vrátane ichtyózy s predpokladom priaznivého ovplyvnenia kúpeľnou liečbou.
XI. Ženské choroby
XI/1 Primárna a sekundárna sterilita a infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne liečené, u žien do 38 rokov veku.
XI/2 Chronické zápaly vnútorných rodidiel sústavne liečené najskôr 2 mesiace po odoznení exacerbácie.
XI/3 Stavy po operáciách vnútorných rodidiel do 6 mesiacov po operácii vynímajúc operácie diagnostické a laparoskopické bez komplikácií.
XI/4 Stavy po operáciách vnútorných rodidiel od 6 do 12 mesiacov po operácii, v prípade neindikovania XI/3.
XI/5 Komplikácie po potrate a mimomaternicovej ťarchavosti sústavne liečené do 12 mesiacov.
XII. Choroby z povolania
XII/2 Profesionálne dermatózy s výnimkou infekčných profesionálnych dermatóz.
XII/3 Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny).
XII/4 Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením.
XII/7 Chronické ochorenie pečene toxického pôvodu a stavy po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi prejavmi poškodenia pečene, ktoré boli uznané ako choroba z povolania, pri pretrvávaní znakov poškodenia pečene.
XII/8 Choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami.
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.