Preskočiť navigáciu

Jana Chovaňáková, Kukučínova 486

Druh sociálnej služby: Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§32a ods. 1 a) zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, v čase prípravy na trh práce alebo v čase vykonávania aktivít spojených so vstupom alebo s návratom na trh práce (poskytovanie starostlivosti o maloleté dieťa)
Kapacita:4 osoby
Deň začatia poskytovania:1.9.2018
Miesto poskytovania:Rodinné prostredie opatrovateľa detí, Kukučínova 486/3, 02401 Kysucké Nové Mesto
Telefón:

+421908909348

Email:

nella18@post.sk

Zodpovední zástupcoviaJana Chovaňáková
Poskytovateľ: Jana Chovaňáková

02341  Nesluša
IČO: 50489976