Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Hlavná 118

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:1.2.2018
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Hlavná 118, 02943 Zubrohlava
dsszakam@vuczilina.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Mária Hálková
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné
Ulica Vyšný koniec  559/55
02956  Zákamenné
IČO: 00632848

Evidencia žiadateľov - poradovník

ŠZ-ženy, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Hlavná 118, 02943 Zubrohlava
K:10 V:0
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma