Preskočiť navigáciu

Domov sociálnych služieb Méta, Pod Kanálom 46

Druh sociálnej služby: Zariadenie podporovaného bývania
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život; ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej
Kapacita:8 osôb
Deň začatia poskytovania:26.6.2014
Miesto poskytovania:Domov sociálnych služieb Méta, Pod Kanálom 46/5, 03861 Lipovec
Telefón:

+421 434239373

Email:

dss@dss-meta.sk

dssmt@vuczilina.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Martina Uhrínová
Poskytovateľ: Domov sociálnych služieb Méta
J. Palkoviča  4010/1
03601  Martin
IČO: 30225591

Evidencia žiadateľov - poradovník

Domov sociálnych služieb Méta, Domov sociálnych služieb Méta, Pod Kanálom 46/5, 03861 Lipovec
K:8 V:0
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma