Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Prírodné liečebné kúpele, Lúčky, Lúčky, (KÚPELE LÚČKY a.s.)

Indikačné zameranie

ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť
I. Onkologické choroby
I/1 Onkologické choroby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie), bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.
III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
III/1 Zdĺhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenia pažeráka
III/2 Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie.
III/3 Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 12 mesiacov po operácii.
III/4 Regionálna enterokolitída, Crohnova choroba.
III/5 Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacov po operácii.
III/6 Proktokolitída – stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov v remisii, dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky.
III/7 Chronické ochorenie žlčníka s litiázou, alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom.
III/8 Stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom.
III/9 Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečeňovej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia.
III/10 Chronické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene, bez známok portálnej hypertenzie - Child I.
III/11 Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s ústavnou liečbou.
III/12 Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami.
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
IV/1 Diabetes mellitus - do 6 mesiacov  po jeho zistení. Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie.
IV/2 Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a makroangiopatie, neuropatie).
IV/3 Hypelipoproteinémia II. až V. typu s komplikáciami.
IV/4 Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 12  mesiacov po operácii.
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
V/1 Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená.
V/2 Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma sústavne odborne liečená.
V/4 Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 12  mesiacov po operácii.
V/5 Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené.
V/6 Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené.
V/7 Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii.
V/8 Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené.
VI. Nervové choroby
VI/1 Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia.
VI/2 Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde.
VI/3 Polyneuropatie s paretickými prejavmi.
VI/4 Zápalové ochorenia centrálneho nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spasticko-paretické prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia.
/5 Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po doznení akútneho štádia do 12 mesiacov od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie.
VI/6 Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia do 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy.
VI/7 Stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti s prejavmi obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.
VI/8 Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy.
VI/9 Nervovosvalové degeneratívne choroby.
VI/10 Syringomyelia a paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená.
VI/11 Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady ďalšieho zlepšenia funkcie.
VI/12 Parkinsonova choroba. Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií.
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
VII/1 Reumatoidná artritída rtg štádium I. a II., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené.
VII/2 Reumatoidná artritída rtg štádium  III. až IV., psoriatická  artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.
VII/3 Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechlerevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené.
VII/4 Ankylotizujúca spondylartritída IV. a  V. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.
VII/5 Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii.
VII/6 Relatívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácií fokusov, sústavne liečené.
VII/7 Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená.
VII/8 Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách.
VII/9 Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený.
VII/10 Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.
VII/11 Hemofilická artropatia
XI. Ženské choroby
XI/1 Primárna a sekundárna sterilita a infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne liečené, u žien do 38 rokov veku.
XI/2 Chronické zápaly vnútorných rodidiel sústavne liečené najskôr 2  mesiace po odoznení exacerbácie.
XI/3 Stavy po operáciách vnútorných rodidiel od 6 mesiacov po operácii vynímajúc operácie diagnostické a laparoskopické bez komplikácií.
XI/4 Stavy po operáciách vnútorných rodidiel od 6 do 12 mesiacov po operácii, v prípade neindikovania XI/3.
XI/5 Komplikácie po potrate a mimomaternicovej ťarchavosti sústavne liečené do 12 mesiacov.
XII. Choroby s povolania
XII/3 Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny).
XII/4 Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením.
XII/8 Choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané  toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami.
Nahlásiť problém
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.