Preskočiť navigáciu

Diecézna charita Žilina, Bratislavská 423

Druh sociálnej služby: Stredisko osobnej hygieny
Rozsah:určitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§60 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek
Deň začatia poskytovania:1.6.2021
Miesto poskytovania:Dom charity sv. Vincenta, Bratislavská 423/27, 01001 Žilina
Telefón:

+421 417244795

+421 918 314 197

Email:

charitaza@gmail.com

dchvincent.za@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Katarína Gregorová
Poskytovateľ: Diecézna charita Žilina
IČO: 42065895