Preskočiť navigáciu

Diecézna charita Žilina, Kukučínova 1987

Druh sociálnej služby: Stredisko osobnej hygieny
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§60 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať
Deň začatia poskytovania:1.1.2009
Miesto poskytovania:Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 02201 Čadca
Telefón:

+421 414324088

+421 417231234

Email:

charitaza@gmail.com

dchgianna.ca@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaBc. Eva Ondrušková
Poskytovateľ: Diecézna charita Žilina
IČO: 42065895