Preskočiť navigáciu

Mesto Liptovský Mikuláš, Komenského 2128

Druh sociálnej služby: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (deti od 6 mesiacov do 3 rokov veku)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje sa na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť, ďalej aj rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a nemôže z dôvodov podla § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu, ďalej rodičovi alebo fyzickej osobe, ak voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
Kapacita:38 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2018
Miesto poskytovania:Detské jasle Mikulášik, Komenského 2128/15A, 03101 Liptovský Mikuláš
Telefón:

+421 445565320

Mobil:

+421 911310408

Email:

erika.sabakova@mikulas.sk

Web:http://www.mikulas.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Silvia Riessová
Poskytovateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova  1989/41
03142  Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524