Preskočiť navigáciu

Ambulantná pohotovostná služba

Zákonom 257/2017 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Táto novela ruší lekársku službu prvej pomoci a zavádza

  • ambulantnú pohotovostnú službu v čase od 16. do 22. hodiny v pracovných dňoch a v čase od 7. do 22. hodiny v dňoch pracovného pokoja,
  • zubno-lekársku pohotovostnú službu v čase určenom samosprávnym krajom.

Ambulantná pohotovostná služba (od 1.7.2018)

Ambulantná pohotovostná služba (ďalej len APS) je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií.

Ambulantná pohotovostná služba sa poskytuje ako

  • pevná APS poskytovaná poskytovateľom, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu pevnej APS (ďalej len „organizátor“) v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22. hodiny,
  • doplnková APS poskytovaná organizátorom nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v pracovných dňoch v čase medzi 16. a 22. hodinou nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v dňoch pracovného pokoja v čase medzi 7. a 22. hodinou, ak má organizátor vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej APS.

V rámci pevnej APS možno poskytovať návštevnú službu v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná APS poskytuje; poskytovanie návštevnej služby nezbavuje organizátora povinnosti úplne zabezpečiť poskytovanie pevnej APS v ambulancii pevnej APS. Návštevná služba teda musí byť zabezpečená iným lekárom!

Poskytovanie APS zabezpečuje organizátor prostredníctvom lekára s profesijným titulom

  • všeobecný lekár alebo internista v prípade APS pre dospelých,
  • pediater v prípade APS pre deti a dorast.

S takýmto "dobrovoľným" lekárom musí mať organizátor uzavretý pracovno-právny alebo iný obdobný vzťah a musí mu uhradiť minimálne 12€ za každú hodinu služby. Organizátor doručí najneskôr do 10. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý organizátor zabezpečuje poskytovanie pevnej APS, samosprávnemu kraju oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej APS. Oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej APS obsahuje zoznam lekárov, prostredníctvom ktorých organizátor zabezpečuje poskytovanie pevnej APS s uvedením dátumu a času, v ktorom lekári pevnú APS poskytujú.

Ak organizátor nedokáže zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v potrebnom rozsahu na najbližší kalendárny mesiac, bezodkladne o tom informuje samosprávny kraj. Informovanie samosprávneho kraja nezbavuje organizátora povinnosti zabezpečiť pevnú ambulantnú pohotovostnú službu zdravotníckymi pracovníkmi v povolaní sestra. Ak organizátor informoval samosprávny kraj, poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa zabezpečuje podľa rozpisu určeného a zverejneného samosprávnym krajom.

Samosprávny kraj zabezpečuje poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v ambulancii, v ktorej organizátor svoju povinnosť poskytovať pevnú ambulantnú pohotovostnú službu nezabezpečil, predovšetkým prostredníctvom poskytovateľov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, a poskytovateľov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod. Takémuto „určenému“ poskytovateľovi musí organizátor uhradiť minimálne 9€ za každú hodinu služby.

Samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na svojom webovom sídle najneskôr päť pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vyhotovuje. Ak má samosprávny kraj k dispozícii e-mailovú adresu poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti uvedeného v rozpise zabezpečenia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, zašle rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby aj na túto e-mailovú adresu. Rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa považuje za doručený poskytovateľom poskytujúcim všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých na území samosprávneho kraja a poskytovateľom poskytujúcim všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast na území samosprávneho kraja dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.

Poskytovanie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby zabezpečuje organizátor v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, alebo pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

Pevný bod je mesto alebo obec, v ktorej sa nachádza ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Spádové územie je časť územia Slovenskej republiky, v ktorom sa nachádza pevný bod a je tvorené najmenej jedným okresom.

Zubno–lekárska pohotovostná služba (od 1.11.2017)

Zubno-lekárska pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti.

Zubno-lekársku pohotovostnú službu poskytujú poskytovatelia poskytujúci zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť určenými zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckom povolaní zubný lekár v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu zubno-lekárskej pohotovostnej služby v pracovných dňoch v čase určenom samosprávnym krajom a v dňoch pracovného pokoja nepretržite v rozsahu najmenej štyroch hodín denne v čase určenom samosprávnym krajom.

Zubno-lekárska pohotovostná služba sa poskytuje podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby určeného samosprávnym krajom a zverejneného na jeho webovom sídle.

Rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby obsahuje miesto poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby, čas poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby v období, na ktorý sa rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby vyhotovuje.

Rozpis zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej služby sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinným poskytovať zubno-lekársku pohotovostnú službu desiatym dňom od jeho zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.

Pevné body a spádové územia

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

Pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých Spádové územie pevného bodu pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých
1. BÁNOVCE NAD BEBRAVOU OKRES BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
2. BANSKÁ BYSTRICA OKRES BANSKÁ BYSTRICA
3. BANSKÁ ŠTIAVNICA OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA
4. BARDEJOV OKRES BARDEJOV
5. BRATISLAVA OKRESY BRATISLAVA I, BRATISLAVA II, BRATISLAVA III
6. BRATISLAVA OKRESY BRATISLAVA IV, BRATISLAVA V
7. BREZNO OKRES BREZNO
8. BYTČA OKRES BYTČA
9. ČADCA OKRES ČADCA
10. DETVA OKRES DETVA
11. DOLNÝ KUBÍN OKRES DOLNÝ KUBÍN
12. DUNAJSKÁ STREDA OKRES DUNAJSKÁ STREDA
13. GALANTA OKRES GALANTA
14. GELNICA OKRES GELNICA
15. HLOHOVEC OKRES HLOHOVEC
16. HUMENNÉ OKRES HUMENNÉ
17. ILAVA OKRES ILAVA
18. KEŽMAROK OKRES KEŽMAROK
19. KOMÁRNO OKRES KOMÁRNO
20. KOŠICE OKRESY KOŠICE I, KOŠICE II, KOŠICE III, KOŠICE IV
21. KOŠICE – OKOLIE OKRES KOŠICE – OKOLIE
22. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC OKRES TREBIŠOV
23. KRUPINA OKRES KRUPINA
24. KYSUCKÉ NOVÉ MESTO OKRES KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
25. LEVICE OKRES LEVICE
26. LEVOČA OKRES LEVOČA
27. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
28. LUČENEC OKRES LUČENEC
29. MALACKY OKRES MALACKY
30. MARTIN OKRES MARTIN
31. MEDZILABORCE OKRES MEDZILABORCE
32. MICHALOVCE OKRES MICHALOVCE
33. MYJAVA OKRES MYJAVA
34. NÁMESTOVO OKRES NÁMESTOVO
35. NITRA OKRES NITRA
36. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM OKRES NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
37. NOVÉ ZÁMKY OKRES NOVÉ ZÁMKY
38. PARTIZÁNSKE OKRES PARTIZÁNSKE
39. PEZINOK OKRES PEZINOK
40. PIEŠŤANY OKRES PIEŠŤANY
41. POLTÁR OKRES POLTÁR
42. POPRAD OKRES POPRAD
43. POVAŽSKÁ BYSTRICA OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA
44. PREŠOV OKRES PREŠOV
45. PRIEVIDZA OKRES PRIEVIDZA
46. PÚCHOV OKRES PÚCHOV
47. REVÚCA OKRES REVÚCA
48. RIMAVSKÁ SOBOTA OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA
49. ROŽŇAVA OKRES ROŽŇAVA
50. RUŽOMBEROK OKRES RUŽOMBEROK
51. SABINOV OKRES SABINOV
52. SENEC OKRES SENEC
53. SENICA OKRES SENICA
54. SKALICA OKRES SKALICA
55. SNINA OKRES SNINA
56. SOBRANCE OKRES SOBRANCE
57. SPIŠSKÁ NOVÁ VES OKRES SPIŠSKÁ NOVÁ VES
58. STARÁ ĽUBOVŇA OKRES STARÁ ĽUBOVŇA
59. STROPKOV OKRES STROPKOV
60. SVIDNÍK OKRES SVIDNÍK
61. ŠAĽA OKRES ŠAĽA
62. ŠTÚROVO OKRES NOVÉ ZÁMKY
63. TOPOĽČANY OKRES TOPOĽČANY
64. TREBIŠOV OKRES TREBIŠOV
65. TRENČÍN OKRES TRENČÍN
66. TRNAVA OKRES TRNAVA
67. TURČIANSKE TEPLICE OKRES TURČIANSKE TEPLICE
68. TRSTENÁ OKRES TVRDOŠÍN
69. VEĽKÝ KRTÍŠ OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ
70. VRANOV NAD TOPĽOU OKRES VRANOV NAD TOPĽOU
71. ZLATÉ MORAVCE OKRES ZLATÉ MORAVCE
72. ZVOLEN OKRES ZVOLEN
73. ŽARNOVICA OKRES ŽARNOVICA
74. ŽIAR NAD HRONOM OKRES ŽIAR NAD HRONOM
75. ŽILINA OKRES ŽILINA

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast

Pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast Spádové územie pevného bodu pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
1. BÁNOVCE NAD BEBRAVOU OKRES BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
2. BANSKÁ BYSTRICA OKRES BANSKÁ BYSTRICA
3. BARDEJOV OKRES BARDEJOV
4. BRATISLAVA OKRESY BRATISLAVA I, BRATISLAVA II, BRATISLAVA III, BRATISLAVA IV, BRATISLAVA V, OKRES SENEC
5. BREZNO OKRES BREZNO
6. ČADCA OKRES ČADCA
7. DOLNÝ KUBÍN OKRES DOLNÝ KUBÍN
8. DUBNICA NAD VÁHOM OKRES ILAVA
9. DUNAJSKÁ STREDA OKRES DUNAJSKÁ STREDA
10. GALANTA OKRES GALANTA
11. HUMENNÉ OKRES HUMENNÉ
12. KEŽMAROK OKRES KEŽMAROK
13. KOMÁRNO OKRES KOMÁRNO
14. KOŠICE OKRESY KOŠICE I, KOŠICE II, KOŠICE III, KOŠICE IV
15. KOŠICE – OKOLIE OKRES KOŠICE – OKOLIE
16. KRÁĽOVSKÝ CHLMEC OKRES TREBIŠOV
17. LEVICE OKRES LEVICE
18. LEVOČA OKRES LEVOČA
19. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
20. LUČENEC OKRES LUČENEC, OKRES POLTÁR
21. MALACKY OKRES MALACKY
22. MARTIN OKRES MARTIN, OKRES TURČIANSKE TEPLICE
23. MEDZILABORCE OKRES MEDZILABORCE
24. MICHALOVCE OKRES MICHALOVCE, OKRES SOBRANCE
25. MOLDAVA NAD BODVOU OKRES KOŠICE – OKOLIE
26. MYJAVA OKRES MYJAVA
27. NÁMESTOVO OKRES NÁMESTOVO
28. NITRA OKRES NITRA
29. NOVÉ MESTO NAD VÁHOM OKRES NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
30. NOVÉ ZÁMKY OKRES NOVÉ ZÁMKY
31. PARTIZÁNSKE OKRES PARTIZÁNSKE
32. PEZINOK OKRES PEZINOK
33. PIEŠŤANY OKRES PIEŠŤANY, OKRES HLOHOVEC
34. POPRAD OKRES POPRAD
35. POVAŽSKÁ BYSTRICA OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA
36. PREŠOV OKRES PREŠOV
37. PRIEVIDZA OKRES PRIEVIDZA
38. PÚCHOV OKRES PÚCHOV
39. REVÚCA OKRES REVÚCA
40. RIMAVSKÁ SOBOTA OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA
41. ROŽŇAVA OKRES ROŽŇAVA
42. RUŽOMBEROK OKRES RUŽOMBEROK
43. SABINOV OKRES SABINOV
44. SENICA OKRES SENICA
45. SKALICA OKRES SKALICA
46. SNINA OKRES SNINA
47. SPIŠSKÁ NOVÁ VES OKRES SPIŠSKÁ NOVÁ VES OKRES GELNICA
48. STARÁ ĽUBOVŇA OKRES STARÁ ĽUBOVŇA
49. SVIDNÍK OKRES SVIDNÍK, OKRES STROPKOV
50. ŠAĽA OKRES ŠAĽA
51. TOPOĽČANY OKRES TOPOĽČANY
52. TREBIŠOV OKRES TREBIŠOV
53. TRENČÍN OKRES TRENČÍN
54. TRNAVA OKRES TRNAVA
55. TRSTENÁ OKRES TVRDOŠÍN
56. VEĽKÝ KRTÍŠ OKRES VEĽKÝ KRTÍŠ
57. VRANOV NAD TOPĽOU OKRES VRANOV NAD TOPĽOU
58. ZLATÉ MORAVCE OKRES ZLATÉ MORAVCE
59. ZVOLEN OKRES ZVOLEN, OKRES BANSKÁ ŠTIAVNICA, OKRES DETVA, OKRES KRUPINA
60. ŽIAR NAD HRONOM OKRES ŽIAR NAD HRONOM, OKRES ŽARNOVICA
61. ŽILINA OKRES ŽILINA, OKRES BYTČA, OKRES KYSUCKÉ NOVÉ MESTO