Preskočiť navigáciu

Oznámenie o neprítomnosti v ambulancii

V zmysle § 79 ods. 1 písm. j) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti povinný zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju.
Samosprávny kraj, ako orgán príslušný na vydanie povolenia vám môže v zmysle ust. § 82 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z.z. uložiť pokutu až do výšky 3 319 eur za nesplnenie resp. porušenie vyššie uvedenej povinnosti poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Dovoľujeme si zároveň zdôrazniť skutočnosť, že zastupovanie musí byť medzi poskytovateľmi navzájom dohodnuté, aby sa predišlo rôznym nedorozumeniam a sťažnostiam zo strany pacientov. V písomnom oznámení by mali byť uvedené základné identifikačné údaje poskytovateľa, jeho odborné zameranie, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, neprítomnosť na ambulancii od – do a kto zabezpečuje zastupovanie.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu nahlasovať neprítomnosť prostredníctvom aplikácie AMBULANCIA, v ktorej je možné neprítomnosti aj upravovať. Naviac sa zverejňuje okamžite po jej nahlásení.

 

Ako nahlásiť neprítomnosť v ambulancii

Vo webovom prehliadači zadajte adresu https://ambulancia.e-vuc.sk

Prihlasovacie údaje má k dispozícii každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

prihlásenie do aplikácie

Vyplňte prihlasovacie údaje a stlačte [Prihlásiť].

 

začiatok vytvorenia neprítomnosti

Kliknite na veľké zelené tlačidlo [Vytvoriť novú neprítomnosť].

 

Ak máte viac zdravotníckych zariadení musíte konkrétne vybrať kliknutím na jeho názov:

výber ambulancie

 

Otvorí sa formulár na vyplnenie hlásenia neprítomnosti, ktorý po vyplnení uložíte kliknutím na [Uložiť]:

formulár na vyplnenie neprítomnosti

 

Zobrazí sa zoznam Vami hlásených neprítomností v ambulancii:

zoznam nahlásených neprítomností

Nahlásenú neprítomnosť môžete odstrániť/vymazať, ak dátum jej začiatku ešte nenastal.

Nahlásenú neprítomnosť môžete upraviť, ak neuplynul dátum jej konca. Napr. ak ambulancia začne pracovať skôr alebo neskôr.

 

Neprítomnosť je možné nahlásiť aj cez formulár uvedený nižšie, ale ten má oproti aplikácii AMBULANCIA obmedzenú funkcionalitu.

Oznámenie neprítomnosti pre Banskobystrický samosprávny kraj
Oznámenie neprítomnosti pre Bratislavský samosprávny kraj
Oznámenie neprítomnosti pre Košický samosprávny kraj
Oznámenie neprítomnosti pre Nitriansky samosprávny kraj
Oznámenie neprítomnosti pre Prešovský samosprávny kraj
Oznámenie neprítomnosti pre Trenčiansky samosprávny kraj
Oznámenie neprítomnosti pre Trnavský samosprávny kraj
Oznámenie neprítomnosti pre Žilinský samosprávny kraj