Preskočiť navigáciu

Rozpisy služieb ambulantnej pohotovosti (lekárskej služby prvej pomoci)

Zákonom č. 41/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.4.2013 v §7 ods. 6 upravuje povinnosť samosprávnym krajom určovať a zverejňovať rozpis lekárskej služby prvej pomoci na webovom sídle samosprávneho kraja.

Lekárska služba prvej pomoci sa vykonáva podľa rozpisu ktorý obsahuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania lekárskej služby prvej pomoci a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov vykonávania lekárskej služby prvej pomoci v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje.
Rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinným vykonávať lekársku službu prvej pomoci desiatym dňom od jeho zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.

Zákonom 257/2017 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Táto novela ruší lekársku službu prvej pomoci a zavádza ambulantnú pohotovostnú službu v čase od 16. do 22. hodiny v pracovných dňoch a v čase od 7. do 22. hodiny v dňoch pracovného pokoja, zubno-lekársku pohotovostnú službu v čase určenom samosprávnym krajom.

Samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na svojom webovom sídle najneskôr päť pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vyhotovuje.

Rozpis služieb APS/LSPP pre Bratislavský samosprávny kraj
Rozpis služieb APS/LSPP pre Banskobystrický samosprávny kraj
Rozpis služieb APS/LSPP pre Košický samosprávny kraj
Rozpis služieb APS/LSPP pre Nitriansky samosprávny kraj
Rozpis služieb APS/LSPP pre Prešovský samosprávny kraj
Rozpis služieb APS/LSPP pre Trenčiansky samosprávny kraj
Rozpis služieb APS/LSPP pre Trnavský samosprávny kraj
Rozpis služieb APS/LSPP pre Žilinský samosprávny kraj