Preskočiť navigáciu

Identifikátor zdravotníckeho zariadenia

Identifikátor zdravotníckeho zariadenia sprevádza zdravotnícke zariadenia po celý jeho život od vzniku a aj po zániku povolenia na jeho prevádzkovanie. Jednoznačne identifikuje zariadenie vo všetkých informačných systémoch verejnej správy. Je to niečo ako "rodné číslo" zariadenia.

I. Úvod

Zákon č. 77/2015 Z. z. zo 17. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“), zaviedol do zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 362/2011 Z .z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pojem a inštitút Identifikátor zdravotníckeho zariadenia.

Technickú špecifikáciu štandardu zdravotníckej informatiky Identifikátora zdravotníckeho zariadenia vydáva Národné centrum zdravotníckych informácií v súlade s § 9 ods. 5 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Identifikátor zdravotníckeho zariadenia

Identifikátor zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „IdZZ“) je kód, ktorý sa skladá z

 1. dvojznakového kódu orgánu príslušného na vydanie povolenia alebo Štátnej kúpeľnej komisie - t. j. kódu z číselníka OID 1.3.158.00165387.100.10.41 (názov číselníka: Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia v zdravotníctve) zo stĺpca „Skratka“:
  • kód „51“ pre Odbor právny Ministerstva zdravotníctva SR,
  • kód „52“ pre Sekciu farmácie a liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva SR,
  • kód „53“ pre Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva SR,
  • kód „61“ pre Bratislavský samosprávny kraj,
  • kód „62“ pre Trnavský samosprávny kraj,
  • kód „63“ pre Trenčiansky samosprávny kraj,
  • kód „64“ pre Nitriansky samosprávny kraj,
  • kód „65“ pre Žilinský samosprávny kraj,
  • kód „66“ pre Banskobystrický samosprávny kraj,
  • kód „67“ pre Prešovský samosprávny kraj,
  • kód „68“ pre Košický samosprávny kraj,
  • kód „72“ pre Právny Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 2. identifikačného čísla držiteľa príslušného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
  • identifikačným číslom držiteľa príslušného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je osemznakové identifikačné číslo organizácie (ďalej iba „IČO“);
  • v prípade, že by malo IČO menej, ako osem znakov, obsahuje v osemznakovom tvare zľava nuly.
 3. jedinečného bezvýznamového päťznakového alfanumerického reťazca s jedným alfabetickým znakom na začiatku a štvorznakovým číslom na konci,
  • dôsledne poradový charakter reťazca na konci identifikátora v tvare napr. „A0001“, „A0002“, „A0003“, pre každého jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (určuje sa tak poradové číslo v rámci konkrétneho IČO),
  • pre každé nové zdravotnícke zariadenie sa IdZZ vygeneruje tak, že alfanumerický reťazec je na konci vždy o 1 väčší, ako alfanumerický reťazec predchádzajúceho, naposledy vygenerovaného IdZZ danému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (v rámci konkrétneho IČO).
 4. vložených pomlčiek bez medzier medzi jednotlivými zložkami identifikátora
  • vloženou pomlčkou bez medzier sa myslí znak „-“.

II. Pravidlá generovania a prideľovania indikátora zdravotníckeho zariadenia

 1. nemennosť a neoddeliteľnosť,
  • pevná a neoddeliteľná väzba prideleného identifikátora konkrétneho zdravotníckeho zariadenia s druhom toho istého zdravotníckeho zariadenia a z toho vyplývajúca nemožnosť zmeny druhu zariadenia s už prideleným identifikátorom zdravotníckeho zariadenia,
  • pevná a neoddeliteľná väzba prideleného identifikátora konkrétneho zdravotníckeho zariadenia s odborným zameraním toho istého zdravotníckeho zariadenia v prípade, že odborné zameranie zdravotníckeho zariadenia je určujúce pre druh zdravotníckeho zariadenia (napr. špecializovanej ambulancie), a z toho vyplývajúca nemožnosť zmeny odborného zamerania zariadenia s už prideleným identifikátorom zdravotníckeho zariadenia,
 2. jednotnosť a jedinečnosť v informačných systémoch verejnej správy,
 3. jedinečnosť každého jedného identifikátora zdravotníckeho zariadenia v prípade viacerých zdravotníckych zariadení jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a s rovnakým dvojznakovým kódom na začiatku IdZZ,
 4. neopakovateľnosť použitia už raz vygenerovaného a prideleného identifikátora zdravotníckeho zariadenia pre akékoľvek iné zdravotnícke zariadenie.

IV. Prideľovanie, zmena, obnovenie a výmaz IdZZ

 1. IdZZ vydávané viacerými subjektami oprávnenými vydávať povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa rozlišuje úvodným dvojznakovým kódom, napr.:
  • 61-12345678-A0001 – zdravotnícke zariadenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s IČO 12345678, ktorému povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydal Bratislavský samosprávny kraj,
  • 51-12345678-A0001 – zdravotnícke zariadenie toho istého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s IČO 12345678, ktorému povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydal Odbor právny Ministerstva zdravotníctva SR,
  resp.
  • 61-12345678-A0001 napr. povolenie vydané Bratislavským samosprávnym krajom pre ortopedickú ambulanciu,
  • 51-12345678-A0001 napr. povolenie vydané Odborom právnym Ministerstva zdravotníctva SR tomu istému poskytovateľovi pre tkanivové zariadenie.
 2. Subjekt oprávnený vydávať povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia generuje IdZZ jednotlivých zdravotníckych zariadení, kde úvodný dvojznakový kód IdZZ bude rovnaký, IČO bude rovnaké v prípadoch zdravotníckeho zariadenia podliehajúceho pod toho istého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a rozlíšiteľné bude päťznakovým alfanumerickým reťazcom, napr.:
  • 61-12345678-A0001 pre ortopedickú ambulanciu,
  • 61-12345678-A0002 pre reumatologickú ambulanciu,
  • 61-12345678-A0003 pre verejnú lekáreň,
  • 61-12345678-A0004 pre ambulanciu pediatrickej kardiológie,
  resp.
  • 61-22223333-A0001 pre výdajňu zdravotníckych pomôcok,
  • 61-22223333-A0002 pre ambulanciu tropickej medicíny.
 3. Na generovanie nového IdZZ má vplyv:
  • zmena druhu zdravotníckeho zariadenia, nakoľko má jednoznačné prepojenie s prideleným a nemeniteľným IdZZ,
  • zmena odborného zamerania zdravotníckeho zariadenia – vzhľadom na aktuálny legislatívny stav pri mnohých druhoch ZZ je odborné zameranie pevne previazané s druhom zariadenia; ak zmena odborného zamerania zdravotníckeho zariadenia (napr. špecializovanej ambulancie) vyvolá zmenu druhu zdravotníckeho zariadenia, je zároveň dôvodom na vygenerovanie a pridelenie nového IdZZ,
  • vygenerovanie nesprávneho IdZZ z akéhokoľvek dôvodu (viď. bod IV/6),
  • obnovenie platnosti v predchádzajúcom období ukončeného IČO (viď. bod V/3).
 4. Na generovanie nového IdZZ nemá vplyv zmena (v rámci nižšie uvedených zmien nie je potrebné generovať a prideliť nový IdZZ):
  • miesta prevádzkovania zariadenia, zmena miesta výkonu činnosti alebo zmena odborného zástupcu, a to bez ohľadu na skutočnosť, že je potrebné pri týchto zmenách vydať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti nové povolenie,
  • osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
  • sídla a právnej formy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
  • obchodného mena poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
  • mena a priezviska odborného zástupcu a osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom,
  • miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu odborného zástupcu, ak ide o právnickú osobu,
  • mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
  • druhu alebo druhov činnosti, ak ide o povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia alebo biobanky,
  • určenie náhradného odborného zástupcu,
  • dočasné pozastavenie povolenia, pozastavenie činností.
 5. Zrušenie alebo zánik povolenia má za následok zrušenie alebo zánik (ukončenie platnosti) zdravotníckeho zariadenia a tým aj ukončenie platnosti IdZZ.
 6. Zmena už raz prideleného IdZZ nie je možná. Ak došlo k vygenerovaniu chybného IdZZ z akéhokoľvek dôvodu a dotknuté zdravotnícke zariadenie už bolo zapísané do Národného registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, je potrebné chybu napraviť:
  1. vydať rozhodnutie, ktorým povoľovací orgán vykoná opravu chybného IdZZ a pridelí dotknutému zdravotníckemu zariadeniu nový IdZZ,
  2. následne zašle povoľovací orgán informáciu o opravnom rozhodnutí v elektronickej podobe do Národného registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v nasledovnej štruktúre:
   • ο pre dotknuté zdravotnícke zariadenie s chybným IdZZ vyplní položku pre XML dávku „Platnosť/Dátum Do“,
   • ο pre dotknuté zdravotnícke zariadenie s už správnym IdZZ vytvorí pre XML dávku nový záznam.
 7. Výmaz už raz prideleného IdZZ (v rátane celého zdravotníckeho zariadenia) nie je možný.
 8. Obnovenie platnosti IdZZ už raz ukončenej platnosti zdravotníckeho zariadenia nie je možné (a to ani v prípade opätovného obnovenia platnosti IČO, viď. bod V/3).

V. Vzťah IdZZ a IČO

 1. Pridelenie IČO je podmienkou vydania povolenia pre generovanie a pridelenie IdZZ, tvorí jeho strednú časť; ak žiadateľ o vydanie povolenia, t. j. právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, nemá pridelené IČO, nie je možné IdZZ určiť a prideliť; proces generovania a prideľovania IdZZ sa dokončí až po získaní IČO.
 2. Ak sa dodatočne zistí, že pri vydávaní povolenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti bolo zaevidované a použité nesprávne/chybné IČO, v dôsledku čoho sa vygenerovali nesprávne IdZZ, nepostačuje dotknuté chybné údaje iba opraviť. Keďže sa všetky identifikátory (IČO aj IdZZ) už zapísali do Národného registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, je potrebné pri náprave chyby postupovať v zmysle bodu IV/6.
 3. V prípade, že dôjde k obnoveniu platnosti v predchádzajúcom období ukončeného IČO poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a bude mu opäť vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, je potrebné vygenerovať a prideliť nový IdZZ; pôvodný IdZZ nie je možné opätovne prideliť ani obnoviť (viď bod IV/8), a to ani v prípade rovnakého druhu zdravotníckeho zariadenia.