Preskočiť navigáciu

Archív rozpisov služieb ambulantnej pohotovosti (LSPP)

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v §7 ods. 6 ukladá povinnosť samosprávnym krajom určovať a zverejňovať rozpis lekárskej služby prvej pomoci na webovom sídle samosprávneho kraja.

Rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinným vykonávať lekársku službu prvej pomoci desiatym dňom od jeho zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.

Zákonom 257/2017 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Táto novela ruší lekársku službu prvej pomoci a zavádza ambulantnú pohotovostnú službu v čase od 16. do 22. hodiny v pracovných dňoch a v čase od 7. do 22. hodiny v dňoch pracovného pokoja, zubno-lekársku pohotovostnú službu v čase určenom samosprávnym krajom.

Samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na svojom webovom sídle najneskôr päť pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vyhotovuje.

Tu nájdete archív všetkých elektronicky zverejnených rozpisov služieb ambulancií pohotovostnej služby a LSPP podľa jednotlivých krajov.

Archív rozpisov služieb APS/LSPP pre Bratislavský samosprávny kraj
Archív rozpisov služieb APS/LSPP pre Banskobystrický samosprávny kraj
Archív rozpisov služieb APS/LSPP pre Košický samosprávny kraj
Archív rozpisov služieb APS/LSPP pre Nitriansky samosprávny kraj
Archív rozpisov služieb APS/LSPP pre Prešovský samosprávny kraj
Archív rozpisov služieb APS/LSPP pre Trenčiansky samosprávny kraj
Archív rozpisov služieb APS/LSPP pre Trnavský samosprávny kraj
Archív rozpisov služieb APS/LSPP pre Žilinský samosprávny kraj