Preskočiť navigáciu

Doplnkové ordinačné hodiny

Zákon 351/2017 Z. z. z 21. decembra 2017 novelizováciou iných právnych predpisov zaviedol inštitút Doplnkových ordinačných hodín. Zjednodušene: doplnkové ordinačné hodiny slúžia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom mimo riadnych ordinačných hodín a to za priamu platbu lekárovi. Pravdaže nie je to také jednoduché a priamočiare ako to vyzerá. Keďže legislatíva je nezriedka zamotaná a ťažko pochopiteľná, pokúsime sa spôsob fungovania doplnkových ordinačných hodín objasniť.

Ordinačné hodiny sú časový úsek, v ktorom lekár poskytuje ambulatnú zdravotnú starostlivosť (pri všeobecnej ambulancii minimálne 35 hodín týždenne). Tieto výkony sú spravidla hradené zo zdravotného poistenia. Doplnkové ordinačné hodiny sú nad rámec štandardných ordinačných hodín a sú poskytované výhradne za priame platby lekárovi. Doplnkové ordinačné hodiny, rovnako ako ordinačné hodiny, schvaľuje samosprávny kraj.

Aby mohol poskytovateľ zdravotnej starostlivosti využívať doplnkové ordinačné hodiny, musí:

 1. mať uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou a štandardné ordinačné hodiny musia mať rozsah minimálne 30 hodín za týždeň,
 2. používať na objednávanie pacientov informačný systém, ktorý má overenie zhody od NCZI
 3. byť registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom NCZI,
 4. mať schválené doplnkové ordinačné hodiny a tieto viditeľne označené nápisom „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“,
 5. v elektronickej podobe zdravotnej poisťovni do 20. dňa nasledujúceho mesiaca oznamovať zoznam vyšetrených pacientov (meno, priezvisko a rodné alebo iné identifikačné číslo).

Schválené doplnkové ordinačné hodiny musia spĺňať tieto kritériá:

 • doplnkové ordinačné hodiny musia byť v jednom dni tvorené súvislým úsekom bez prestávok,
 • v jednom týždni nemôže súčet doplnkových ordinačných hodín prekročiť 30% súčtu ordinačných hodín,
 • začínajú po 13-tej hodine a končia na konci pracovnej doby
  alebo začínajú kedykoľvek, ak ambulancia v ten deň nemá ordinačné hodiny a nejedná sa o všeobecnú ambulanciu.

Pre samotné vyšetrenie platí:

 • pacient sa musí na vyšetrenie objednať cez certifikovaný informačný systém na objednávanie pacientov (NCZI),
 • pacient musí byť vyšetrený najneskôr do 20 dní po objednaní sa na termín,
 • pacient za vyšetrenie platí, a to maximálne 30€,
 • pacient vyšetrený vo všeobecnej ambulancii musí mať s poskytovateľom uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
 • pacient nemusí mať "výmenný lístok" od všeobecného lekára,
 • zdravotná dokumentácia musí obsahovať pacientom podpísaný zápis s "poučením o doplnkových ordinačných hodinách" a výškou úhrady,
 • počet vyšetrených pacientov v rámci doplnkových ordinačných hodín nesmie v kalendárnom mesiaci prekročiť 30% z počtu pacientov vyšetrených v rámci ordinačných.

Doplnkové ordinačné hodiny je možné využívať od 1.1.2019.

Legislatíva vzťahujúca s k ordinačným a doplnkovým ordinačným hodinám

V nasledujúcom texte uvádzame súhrn paragrafov a odsekov, ktoré sa týkajú ordinačných a doplnkových ordinačných hodín.

Zákon 576/2004 Z. z.

§ 2 Vymedzenie základných pojmov

 • (32) Ordinačné hodiny sú časový úsek, v ktorom poskytovateľ poskytuje ambulantnú starostlivosť okrem poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby.
 • (33) Doplnkové ordinačné hodiny sú nepretržitý časový úsek, ktorý si môže určiť nad rámec ordinačných hodín za podmienok podľa § 2a poskytovateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou a v ktorom poskytuje ambulantnú starostlivosť za podmienok podľa § 2a osobám, ktoré sú poistencami tejto zdravotnej poisťovne a sú objednané na vyšetrenie prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb.

§ 2a Doplnkové ordinačné hodiny

 • (1) Doplnkové ordinačné hodiny musia byť určené tak, aby
  • a) ich rozsah za kalendárny týždeň nepresiahol 30 % schválených ordinačných hodín v kalendárnom týždni,
  • b) počet osôb vyšetrených počas doplnkových ordinačných hodín v kalendárnom mesiaci nepresiahol 30 % z celkového počtu osôb vyšetrených v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci,
  • c) v pracovný deň
   • 1. začínali najskôr od 13. hodiny a trvali nepretržite až do konca pracovnej doby, alebo
   • 2. začínali kedykoľvek, ak v tento deň nie sú určené ordinačné hodiny a nejde o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
 • (2) Zdravotná starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín sa poskytuje osobe najneskôr do 20 dní po objednaní sa prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo informačného systému na objednávanie osôb, ktorý má overenie zhody, pričom takéto objednanie sa osoby sa považuje za preukázateľný súhlas tejto osoby s podmienkami úhrady zdravotnej starostlivosti poskytovanej počas doplnkových ordinačných hodín uhrádzanej podľa odseku 3.
 • (3) Zdravotnú starostlivosť poskytovanú počas doplnkových ordinačných hodín uhrádza osoba podľa cenníka všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ. Úhrada osoby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín za jednu návštevu nemôže presiahnuť 30 eur.
 • (4) Doplnkové ordinačné hodiny nemožno určiť, ak
  • a) rozsah ordinačných hodín bez doplnkových ordinačných hodín je za týždeň menší ako 30 hodín,
  • b) ide o ambulantnú pohotovostnú službu,
  • c) ide o poskytovanie zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti,
  • d) poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti nie je registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom národným centrom zdravotníckych informácií.
 • (5) Na vyšetrenie v doplnkových ordinačných hodinách poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti môže byť objednaná a v doplnkových ordinačných hodinách poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti môže byť vyšetrená len osoba, ktorá má s týmto poskytovateľom uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa § 12 ods. 7.
 • (6) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má určené doplnkové ordinačné hodiny, musí spolu s ordinačnými hodinami umiestniť na viditeľnom mieste aj nápis „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“ pre doplnkové ordinačné hodiny.

§ 8 Ambulantná starostlivosť

 • (5) Odporúčanie všeobecného lekára alebo elektronický záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa odseku 4 sa nevyžaduje
  • f) na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v doplnkových ordinačných hodinách alebo v rámci domácej starostlivosti na žiadosť osoby podľa § 8 ods. 10.
 • (10) Poskytovateľ ambulantnej starostlivosti môže na žiadosť osoby poskytovať domácu starostlivosť mimo ordinačných hodín, ktorú osoba uhrádza podľa cenníka všetkých zdravotných výkonov.

§ 19 Vedenie zdravotnej dokumentácie

 • (7) Ak sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť v doplnkových ordinačných hodinách alebo ako domáca starostlivosť na žiadosť osoby mimo ordinačných hodín, zdravotná dokumentácia osoby musí obsahovať aj zápis, v ktorom sa uvedie poučenie osoby v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti, že ide o zdravotnú starostlivosť uhrádzanú touto osobou podľa cenníka všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ, výšku úhrady za poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti a poučenie o možnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia mimo doplnkových ordinačných hodín. Tento zápis musí osoba potvrdiť ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi svojím podpisom.

§ 46 Výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva

 • (1) Štátnu správu na úseku zdravotníctva v samosprávnom kraji ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva samosprávny kraj, ktorý
  • m) schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná starostlivosť; ak je minimálny rozsah ordinačných hodín ustanovený osobitným predpisom, samosprávny kraj môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä s ohľadom na zabezpečenie poskytovania a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, schváliť ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny aj v menšom rozsahu,

Zákon 577/2004 Z. z.

§ 3 Neodkladná zdravotná starostlivosť a zdravotné výkony

 • (16) Ak zdravotné výkony boli poskytnuté počas doplnkových ordinačných hodín alebo pri domácej starostlivosti na žiadosť osoby, neuhrádzajú sa na základe verejného zdravotného poistenia; to sa nevzťahuje na zdravotné výkony neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Zákon 578/2004 Z. z.

§ 79

 • (1) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,
  • z) bezodkladne písomne informovať o schválení a potvrdení ordinačných hodín úrad pre dohľad a zdravotnú poisťovňu, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť,
  • za) ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom a doplnkové ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak sú určené, a označiť doplnkové ordinačné hodiny nápisom „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“ a schválené ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny dodržiavať; povinnosť dodržiavať doplnkové ordinačné hodiny neplatí v čase, v ktorom poskytovateľ nemá objednaných pacientov,
  • aj) poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín bez doplnkových ordinačných hodín týždenne, pričom táto zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná najmenej dvakrát do týždňa najmenej do 15. hodiny, ak samosprávny kraj neschválil poskytovateľovi, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť ordinačné hodiny v menšom rozsahu,
  • at) umožniť pacientom, ak má určené doplnkové ordinačné hodiny, objednanie sa na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín prostredníctvom národného informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo informačného systému na objednávanie osôb, ktorý má overenie zhody,
  • au) poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín najneskôr do 20 dní od objednania sa pacienta prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo informačného systému na objednávanie osôb, ktorý má overenie zhody, ak ide o poskytovateľa, ktorý má určené doplnkové ordinačné hodiny,
  • av) poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosť na základe odporúčania všeobecného lekára počas ordinačných hodín najneskôr do 20 dní od objednania sa prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo informačného systému na objednávanie osôb, ktorý má overenie zhody, ak ide o poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý má určené doplnkové ordinačné hodiny,
  • aw) do 20. dňa kalendárneho mesiaca oznamovať v elektronickej podobe zdravotnej poisťovni poistenca, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v predchádzajúcom mesiaci počas doplnkových ordinačných hodín alebo v rámci domácej starostlivosti na žiadosť osoby podľa osobitného predpisu, informáciu o tomto poistencovi v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike a výkonoch, ktoré mu boli poskytnuté za predchádzajúci kalendárny mesiac.

§ 82

 • (10) Samosprávny kraj uloží poskytovateľovi za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. ap) pokutu až do výšky 2 000 eur, za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. g), za), zu) až zw) pokutu až do 3319 eur a za porušenie povinnosti ustanovenej v § 79 ods. 1 písm. ah), an), as) až av) pokutu až do 16 596 eur.
 • (14) Samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa uloží pokutu až do výšky 2 000 eur tomu, kto
  • a) prekročí počtom osôb vyšetrených počas doplnkových ordinačných hodín 30 % z celkového počtu vyšetrených osôb v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci podľa osobitného predpisu,
  • b) poruší povinnosť umožniť objednanie pacientov na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb podľa § 79 ods. 1 písm. as),
  • c) poruší povinnosť poskytnúť zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín najneskôr do 20 dní po objednaní sa pacienta prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb podľa § 79 ods. 1 písm. at),
  • d) poruší povinnosť poskytnúť zdravotnú starostlivosť na základe odporúčania všeobecného lekára počas ordinačných hodín najneskôr do 20 dní po objednaní sa prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb podľa § 79 ods. 1 písm. au).
 • (15) Ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa uloží pokutu až do výšky trojnásobku priemerného mesačného príjmu poskytovateľa finančných prostriedkov od zdravotných poisťovní za posledné tri kalendárne mesiace, najmenej však 1 000 eur tomu, kto prijme od osoby úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytovanú počas doplnkových ordinačných hodín a súčasne takúto zdravotnú starostlivosť vykáže zdravotnej poisťovni na úhradu.