Preskočiť navigáciu

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (KPZS)

Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len KPZS) vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len ÚDZS alebo úrad). Kód sa prideľuje konkrétnemu odbornému zameraniu a druhu odbornej činnosti v zariadení konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Odborné zameranie je v kóde definované kombináciou troch číslic na 7. až 9. pozícii, nazýva sa aj SPP a pochádza z číselníka zdravotníckej informatiky 1.3.158.00165387.100.10.39. Druh odbornej činnosti je v kóde definovaný alfanumerickým znakom na 10. pozícii, nazýva sa aj Y a pochádza z číselníka zdravotníckej informatiky 1.3.158.00165387.100.10.37. Prideľovanie číselných kódov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti upravuje metodické usmernenie úradu č. 13/2014.

Podľa § 79 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia, licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo živnostenského oprávnenia požiadať úrad o pridelenie kódu poskytovateľa.
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia a ktorý nepožiadal úrad pre dohľad o pridelenie číselného kódu poskytovateľa do 30. júna 2013, je povinný požiadať o pridelenie kódu najneskôr do 31. mája 2014! Ak tak neurobil, mal by to urobiť čo najskôr. 

Každý poskytovateľ si môže v aplikácii AMBULANCIA skontrolovať, aké KPZS má vydané a ku ktorým zariadeniam ich má priradené.
Ak pre niektoré zariadenie nemá vydaný alebo priradený KPZS, musí kontaktovať svoju pobočku ÚDZS!
Rovnako tak v prípade, že má kódy priradené nesprávne.

Vzťah IdZZ a KPZS

Keďže mnohí si tieto dva pojmy zamieňajú, pokúsime sa objasniť ich účel a vzájomné postavenie:

 • Identifikátor zdravotníckeho zariadenia (IdZZ) vydáva ako súčasť povolenia povoľovací orgán, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. KPZS vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou až na základe právoplatného povolenia.
 • IdZZ je bezvýznamový identifikátor, z ktorého nie je možné určiť odborné zameranie. Naproti tomu KPZS v kóde obsahuje druh odbornej činnosti aj konkrétne odborné zameranie v zariadení.
 • KPZS sa využíva hlavne pri komunikácii so zdravotnými poisťovňami na vykazovanie výkonov zdravotnej starostlivosti a je kľúčovým údajom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre elektronické zdravotníctvo, tzv. projekt „ezdravie“.
 • Každé zdravotnícke zariadenie má práve jeden IdZZ, ale môže mať viacero KPZS (pre každé odborné zameranie).

Príklady

Poskytovateľ má dve ambulancie všeobecného lekárstva na rôznych miestach prevádzkovania:

 • ambulancia A má
  • IdZZ 61-xxxxxxxx-A0001
  • KPZS Pyyyyy020201 (všeobecné lekárstvo pre ambulantnú starostlivosť)
 • ambulancia B má
  • IdZZ 61-xxxxxxxx-A0002
  • KPZS Pyyyyy020202 (všeobecné lekárstvo pre ambulantnú starostlivosť)

Poskytovateľ má dve ambulancie zubného lekárstva, v jednej z nich naviac vykonáva dentoalveolárnu chirurgiu:

 • ambulancia A má
  • IdZZ 68-xxxxxxxx-A0001
  • KPZS Pyyyyy802201 (zubné lekárstvo pre ambulantnú starostlivosť)
 • ambulancia B má
  • IdZZ 68-xxxxxxxx-A0002
  • KPZS Pyyyyy802201 (zubné lekárstvo pre ambulantnú starostlivosť)
  • KPZS Pyyyyy345201 (dentoalveolárna chirurgia pre ambulantnú starostlivosť)