Preskočiť navigáciu

Hlásenie úväzkov vo všeobecnej ambulancii

V zmysle zákona 578/2004 Z.z. § 79 ods. 18 je poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti povinný samosprávnemu kraju poskytnúť do 14 dní od začatia prevádzkovania všeobecnej ambulancie a do 7 dní od každej zmeny aj bez vyžiadania v elektronickej podobe údaje

  1. o počte lekárskych miest u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
  2. o počte sesterských miest u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti v členení na sestra a zdravotnícky asistent,
  3. o číselných kódoch lekárov a číslach registrácie v príslušnej komore všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, s uvedením počtu pracovných hodín v mesiaci.

Zároveň zákon 578/2004 Z.z. v § 102ao ods. 3 ukladá poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí na území samosprávneho kraja prevádzkujú všeobecnú ambulanciu, povinnosť elektronicky zaslať samosprávnemu kraju údaje podľa § 79 ods. 18 do 28. februára 2022.

Stručne: všeobecné ambulancie musia do 28.2.2022 nahlásiť samosprávnym krajom zoznam pracovníkov a ich úväzok počtom hodín v mesiaci. Pri každej zmene musia údaje aktualizovať. 

Poskytovateľov prosíme, aby si túto povinnosť splnili pomocou aplikácie AMBULANCIA, ku ktorej majú všetci bezplatný prístup. Pri hlásení môžu postupovať nasledovne:

 

Postup nahlásenia úväzkov

Vo webovom prehliadači zadajte adresu https://ambulancia.e-vuc.sk

Prihlasovacie údaje má k dispozícii každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

obrázok prihlásenia

Vyplňte prihlasovacie údaje a stlačte [Prihlásiť].

obrázok spustenia hlásenia

Kliknite na veľké zelené tlačidlo [Nahlásiť personál a úväzky].

Ak máte viac zdravotníckych zariadení musíte konkrétne vybrať kliknutím na jeho názov:

obrázok s výberom ambulancie

 

Zoznam personálu a jeho úväzkov je v detaile každej všeobecnej ambulancie v záložke Personál:

obrázok so zoznameom úväzkov 

Pre pridanie pracovníka a jeho úväzku kliknite na tlačidlo [Pridať pracovníka].

Do hlásenie spadá personál, ktorý aktuálne fyzicky pracuje v ambulancii, bez ohľadu na to či sa jedná o trvalý/čiastočný pracovný pomer, alebo dohodu. V prípade materskej a rodičovskej dovolenky sa úväzky nenahlasujú, nakoľko tieto osoby aktuálne prácu nevykonávajú.

 

V prípade lekára

obrázok so zadávaním kódu zdravotníckeho pracovníka u lekára

Zadajte 9-miestny kód zdravotníckeho pracovníka začínajúci písmenom "A" a kliknite na [Vyhľadať].

 

obrázok s výberom lekára

Kliknutím na [Vybrať] pri mene lekára vyberte toho, ktorý v ambulancii ordinuje.

 

obrázok s vyplnením úväzku lekára

Vyplňte

  • počet hodín, ktoré v mesiaci odpracuje (nie ordinačných, ale pracovných),
  • dátum, od kedy v ambulancii pracuje - kedy začal pracovný pomer,
  • ak lekárov pracovný pomer skončil, tak vyplňte aj dátum ukončenia pracovného pomeru.

Vyplnené údaje potvrďte kliknutím na [Uložiť].

 

V prípade sestry alebo zdravotníckeho asistenta

obrázok zadania registračného čísla z komory

Zadajte číslo registrácie v komore a kliknite na [Vyhľadať].

 

obrázok s výberom sestry

Kliknutím na [Vybrať] pri mene sestry vyberte tú, ktorá v ambulancii pracuje.

 

obrázok s vyplnením úväzku sestry

Vyplňte

  • počet hodín, ktoré v mesiaci odpracuje (nie ordinačných, ale pracovných),
  • dátum, od kedy v ambulancii pracuje - kedy začal pracovný pomer,
  • ak pracovný pomer skončil, tak vyplňte aj dátum ukončenia pracovného pomeru.

Vyplnené údaje potvrďte kliknutím na [Uložiť]. 

 

Prehľad o úväzkoch a zmeny

Prehľad a aktuálnych úväzkoch v ambulancii je kedykoľvek prístupný v záložke Personál v detaile ambulancie:

obrázok s prehľadom vyplnených úväzkov

Opravy alebo zmeny pri konkrétnom pracovníkovi môžete vykonať kliknutím na symbol ceruzky.

V prípade ukončenia pracovného pomeru vyplňte dátum konca obdobia a pridajte údaje nového pracovníka kliknutím na [Pridať pracovníka].

V prípade zmeny mesačného úväzku pracovníka v údajoch pracovníka vyplňte dátum konca obdobia pri doterajšom úväzku a vytvorte nový záznam pridaním toho istého pracovníka ale s novou výškou úväzku.

 

Návod si môžete stiahnuť:

Návod na hlásenie úväzkov vo všeobecných ambulanciách (PDF, 2.6MB)